Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FRIFRU

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków korzystania i dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod nazwą Frifru prowadzonym pod adresem www.frifru.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedającego jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

Sprzedającym i właścicielem sklepu mieszczącego się pod adresem www.frifru.pl jest Jolanta Księżopolska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Frifru-Fashion & Illustration Jolanta Księżopolska, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-784) przy ulicy Pięciolinii 4 lok. 33, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 9511307974, REGON : 140818858. Sprzedający jest jednocześnie producentem towarów oferowanych w Sklepie.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu 791-720-911 (koszt połączenia według taryfy operatora), korzystając z adresu poczty elektronicznej frifru@frifru.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.frifru.pl.

1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają :

 • Sklep – sklep internetowy pod nazwą Frifru prowadzony pod adresem frifru.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
 • Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.),
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie,
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, której dotyczy Umowa Sprzedaży,
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem strony internetowej frifru.pl,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w ramach którego Klient w sposób jednoznaczny określa rodzaj i ilość Towarów, które zamierza nabyć w ramach Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu,
 • System Informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznychi oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków korzystania dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod nazwą Frifru prowadzonego pod adresem www.frifru.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedającego jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 2. Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów w postaci wysokiej jakości odzieży za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Towary eksponowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 661 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Stan związania ofertą następuje w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego.
 4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.
 5. Dla korzystania ze Sklepu, ze względu na System Informatyczny stosowany przez Sprzedającego, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym co najmniej następujące wymagania sprzętowe :
 • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11, Google Chrome 41, Firefox 37.0.1, Opera 28
 • Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 na 768 piksele lub wyższa
 • Inne
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający możliwości korzystania z niego przez innych Klientów. Ponadto Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

3. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej frifru.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie zawierają w sobie kosztów wysyłki. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia Klienta i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen Towarów w Sklepie.
 2. Wszelkie zapytania o Towary oferowane w Sklepie poprzedzające Zamówienie można składać za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej frifru.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres frifru@frifru.pl.
 3. Zamówienie w Sklepie można składać za pośrednictwem strony internetowej frifru.pl lub bezpośrednio na adres poczty elektronicznej frifru@frifru.pl.
 4. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie jest uważane za skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym zwłaszcza dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 6. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem celem uzupełniania danych. W przypadku, gdy kontakt z Klientem będzie niemożliwy Sprzedający ma prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia lub anulowania Zamówienia.
 7. Złożenie Zamówienia może zostać poprzedzone wypełnieniem przez Klienta formularza rejestracyjnego i utworzeniem konta użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są po zalogowaniu się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Login Klienta to podany przez Niego adres poczty elektronicznej. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Rejestracja i utrzymanie konta Klienta nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi płatnościami po Jego Stronie.
 8. Składanie zamówień w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej www.frifru.pl jest również możliwe bez uprzedniego wypełnienia formularza rejestracyjnego i utworzenia konta użytkownika.
 9. Po złożeniu zamówienia, do Klienta zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość, zawierająca potwierdzenie, że zamówienie dotarło do Sprzedającego.
 10. Klient może dokonać płatności za zamówiony Towar przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na następujący rachunek bankowy Sprzedającego : nr 05 1050 1025 1000 3024 4891.
 11. Płatności należy dokonać w terminie 7 dni licząc od daty złożenia zamówienia. Zamówione produkty będą przez ten czas zarezerwowane. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w wyznaczonym terminie, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie.
 12. Z momentem dokonania płatności dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Towar wymieniony w Zamówieniu.
 13. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 14. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w kodeksie cywilnym oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ustępie 16, oraz przekazanie dowodu zakupu. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie Informatycznym Sklepu oraz udostępniania na każde żądanie Klienta.
 16. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego.
 17. Zamówienia są realizowane w dni robocze w godzinach od 11 do 18.
 18. Po dokonaniu płatności, do Klienta zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość, zawierająca potwierdzenie, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Powyższa wiadomość stanowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 19. Klient może wprowadzić zmiany do Zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia. W tym samym terminie Klient może anulować złożone zamówienie.
 20. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Wówczas Klient decyduje czy Zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 21. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, gdy liczba Towarów objętych sprzedażą promocyjną / wyprzedażą jest ograniczona, realizacja Zamówień następuje według kolejności ich wpływu do Sprzedającego, aż do wyczerpania zapasów Towarów objętych daną formą sprzedaży.
 22. Wraz z Zamówieniem Klient otrzymuje fakturę detaliczną wystawianą w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Sprzedający załącza fakturę detaliczną do wysyłanej przesyłki lub wysyła drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, w postaci elektronicznego obrazu dokumentów. Zgoda wyrażona przez Klienta uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)
 23. W trakcie składania Zamówienia lub przesyłania zapytania o Towary oferowane w Sklepie, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4. Wysyłanie zamówień

 1. Towary wysyłane są na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia albo podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, jeżeli nieprawidłowości uniemożliwiają wysyłkę Zamówienia lub mogą ja opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nie istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient przy składaniu Zamówienia.
 3. Przesyłki dostarczane są zgodnie z terminami podanymi przy każdym Towarze na stronie internetowej frifru.pl (jeżeli nie wskazano terminu przesyłki dostarczane są w ciągu do 30 dni roboczych). Powyższe terminy mają charakter orientacyjny i należy je liczyć od momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
 4. Jeżeli zamówiony Towar nie zostanie wydany Klientowi będącym Konsumentem najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin do wydania Towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.
 5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostawy. Klient może się zapoznać z cennikiem za pośrednictwem strony internetowej frifru.pl, klikając w link Dostawa. Koszt dostawy zostanie uwzględniony w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 9.

5. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna : art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a gdy dotyczy świadczenia usługi – od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego.
 2. Sprzedający każdorazowo informuje Konsumenta o prawie do dostąpienia od umowy przesyłając stosowne pouczenie w tym przedmiocie. Dla ułatwienia Skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedający przesyła Konsumentowi również formularz odstąpienia (Konsument nie ma obowiązku korzystania z formularza).
 3. Jeżeli Konsument nie został poinformowany przez Sprzedającego o prawie do odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ustępie pierwszym. Jeżeli Konsument został poinformowany przez Sprzedającego o prawie odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcy, termin do odstąpienia od umowy upływa p0 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji o tym prawie.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Konsument otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych płatności, w tym kosztów dostawy, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy dotarło do Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy można przesłać listownie na adres Frifru-Fashion & Illustration Jolanta Księżopolska, ul. Pięciolinii 4 lok. 33, 02-784 Warszawa, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie frifru.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres frifru@frifru.pl.
 8. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek przesłać zakupiony Towar na adres Sprzedającego(Frifru-Fashion & Illustration Jolanta Księżopolska, ul. Pięciolinii 4 lok. 33, 02-784 Warszawa). Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedający nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

6. Procedura reklamacji

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej Klient powinien zgłosić reklamację listownie na adres Frifru-Fashion & Illustration Jolanta Księżopolska, ul. Pięciolinii 4 lok. 33, 02-784 Warszawa, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie frifru.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres frifru@frifru.pl.
 3. Zgłaszając reklamację Klient powinien podać swoje dane kontaktowe, nazwę Towarów zakupionych w Sklepie oraz możliwie szczegółowy opis stwierdzonego problemu i swojego żądania.
 4. Zgłoszenie reklamacji, w przypadku Klientów będących Konsumentami,powinno nastąpić nie później niż w terminie dwóch lat licząc od dnia wydania Towaru, a w przypadku wad prawnych od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne. Do zachowanie terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 5. Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od zainicjowania procedury reklamacyjnej. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są oględziny Towaru, termin 14 dniowy rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedającego (koszty dostarczenia Towaru Sprzedający zwraca Klientowi). Jeżeli oględziny reklamowanego Towaru nie są konieczne, Sprzedający może zwrócić się do Klienta o nadesłanie zdjęć Towaru lub opakowania.
 6. W przypadku nieustosunkowania się Sprzedającego do reklamacji Klienta w terminie 14 dni przyjmuje się, że Sprzedający uznał tę reklamację za zasadną.
 7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną w terminie 14 dni od podjęcia decyzji, wadliwy Towar, w zależności od wyboru Klienta, zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Nowy Towar zostanie wysłany po odesłaniu wadliwego.
 8. Jeżeli Klient nie jest zainteresowany naprawą Towaru lub wymianą na nowy, może żądać odpowiedniego obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy Sprzedaży. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą cenę w pełnej wysokości oraz poniesione koszty wysyłki towaru. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 9. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną Sprzedający przedstawi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji oraz niezwłocznie odeśle Klientowi reklamowany Towar.

7. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach Sklepu Sprzedający świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak :
 • Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu,
 • Umożliwienie Klientom składanie zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
 • Umożliwienie Klientom rejestracji kont użytkowników w Sklepie i utrzymanie tych kont,
 • Umożliwienie komunikacji pomiędzy Sprzedającym a Klientami za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient wyświetli stronę internetową Sklepu lub z chwilą zalogowania się na konto Klienta w Sklepie.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz są świadczone przez Sprzedającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonywania przez Klientów zakupów w Sklepie i korzystania ze strony internetowej Sklepu.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu, a w przypadku Klientów zarejestrowanych – poprzez usunięcie konta Klienta.
 5. Korzystanie z usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie może wiązać się z zagrożeniem po stronie Klienta jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Klienta oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. By uniknąć zagrożeń, o których mowa powyżej, Klient powinien zaopatrzyć się w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
 6. Sprzedający informuje, że system informatyczny Sklepu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Klienta i nie powoduje braku możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

8. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podane w trakcie składania Zamówienia w Sklepie, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych Zamówień oraz do utrzymania kont Klientów (w przypadku Klientów, którzy zarejestrowali konta w Sklepie). Jeżeli Klient uprzednio wyrazi na to zgodę, dane mogą być również przetwarzane w celu informowania o ofercie i promocjach Sklepu i w żadnym wypadku nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów odpowiedzialnych za dostawę zakupionych towarów do Klienta.
 3. Każdy Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sklepu.
 4. Klient ma możliwość modyfikacji swoich danych w następujący sposób :
 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku Złóż Zamówienie,
 • Klienci posiadający konto w Sklepie mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta w każdym czasie.
 • Modyfikacji danych można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego na adres frifru@frifru.pl.

9. Zapisy końcowe

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane ze stroną www.frifru.pl i zamieszczonymi na niej materiałami (grafikami, zdjęciami, tekstami), w tym w szczególności prawa autorskie, są własnością Sprzedającego lub Sprzedającemu zostało udzielone zezwolenie na korzystanie z tych praw przez podmiot dysponujący w tym zakresie odpowiednimi uprawnieniami.
 2. Wszelkie materiały, opracowania i publikacje zamieszczone na stronie www.frifru.pl stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z tych materiałów, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (dozwolony użytek osobisty), wymaga zgody osób uprawnionych, wyrażonej na piśmie.
 3. Zastrzeżenia zawarte w punkcie 1 i 2 dotyczą również utworów, w postaci grafik znajdujących się na odzieży oferowanej w Sklepie.
 4. Zmiana Regulaminu jest dopuszczalna w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu.
 5. Klienci zostaną poinformowania o zmianie Regulaminu w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu wraz z nowym tekstem regulaminu, zawierającym szczegółowy wykaz zmian oraz daty ich dokonania. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni, licząc od dnia publikacji komunikatu, o którym mowa powyżej. W tym też terminie Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego regulaminu. Sklep, z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, usunie konto Klienta i poinformuje go o tym fakcie. Ponadto, Klientowi, który nie akceptuje dokonanych zmian przysługuje prawo do samodzielnego usunięcia konta w każdym czasie.
 6. Klienci posiadający konto w Sklepie mogą być dodatkowo poinformowania o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na dotychczasowych zasadach, zgodnie z zasadą ochrony praw nabytych.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 9. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym i Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.).